วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

Project Part 2 - Giza City. (Cancelled City!!!)

โปรเจกต์เมืองใหม่ Giza City
            เมืองที่มีประวัติมายาวนานกว่าหลายพันปี ขณะนี้กำลังจะถูกปลุกให้กลายเป็นเมืองที่มีสีสันมากขึ้นแต่ก็ยังคงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเอาไว้ โดยการสร้างเมืองใหม่นั้นจะมีการตัดทางด่วนสายรอง NW1 และถนนทางหลวงสาย NWR1 จากเมือง Victoria เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ โดยคาดว่าจากการตัดถนนครั้งนี้จะส่งผลให้ราคาที่ดินจาก 10 บาท/ตร.ม เป็น 100,000 บาท/ตร.ม ซึ่งเพิ่มขึินกว่า 10,000 เท่า และจะมีการขยายตัวเมืองมากกว่าเดิมประมาณ 4 เท่าคาดว่าประชากรในเขตเมืองใหม่แห่งนี้จะมีประมาณ 150,000 คน และจะเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของภูมิภาค Valletta อีกด้วย เตรียมรับชมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอีก 50 ปีของเมืองแห่งนี้ว่าจะล้มเหลวหรือจะรุ่งโรจน์และเป็นขุมทรัพย์แห่งถนนสาย NWR1 หรือไม่ ติดตามชมได้เร็วๆนี้

ภาพเมืองก่อนการพัฒนา

Part1 - Christchurch City

เมือง Christchurch City
                 Christchurch City เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเห­นือมีประชากรราวในเขตตัวเมือง 100,000 คนประชากรแฝง 40,000 คน รายได้ของเมืองมากกว่ารายจ่ายอยู่ 23,000/เดือน 

ภาพมุมสูงของเมืองและเป็นย่านใจกลางเมือง

ตำแหน่งบนแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศของเมือง

โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างคู่กับเมืองมายาวนาน

ย่านธุรกิจยามค่ำคืน

ที่ทำการของ AIG

ตึก AIG กลางคืน

ห้างเล็กๆที่ยืนคู่ระหว่างตึกระฟ้า

Casino ชื่อดังของเมือง

อาคารสำนักงานต่างๆ

บ้าน R$ กลางเมืองที่ยังสู้กับเรื่องราคาที่ดินไหวและไม่ยอมย้ายออกไป
ย่านชานเมือง

หมู่บ้านเล็กๆ


ชานเมืองที่เริ่มถูกตึกระฟ้ากินพื้นที่ๆเข้าไป
สวนที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของแก่ชาวเมือง Christchurch City

ศูนย์อาคาร SAMSUNG ที่จะมีตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆหรือเมืองที่มีศักยภาพสูง

การจราจรภายในเมือง

อาคารชุดที่อยู่อาศัย


แนะนำภูมิภาค Valletta

ภูมิภาคแห่งนี้เป็นภูมิภาคที่ 5 หลังจากที่เคยสร้างมาหลายภูมิภาค แต่ก็ต้องพับโครงการไปเพราะบ้างครั้งก็ไวรัสเข้าจึงต้องล้างเครื่องใหม่ทำให้ภูมิภาคที่เคยเล่นนั้นหาย ซึ่งภูมิภาคในปัจจุบันมีชื่อว่า Valletta เราใช้แผนที่จากเว็บ simtropolis โดยชื่อแผนที่ว่า Westeros
แผนที่ Valletta
่ีั่โดยแบ่งออกเป็น Valletta เหนือและใต้ โดยมีจุดกึ่งกลางระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เป็นเมืองหลวง