วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

Part1 - Christchurch City

เมือง Christchurch City
                 Christchurch City เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเห­นือมีประชากรราวในเขตตัวเมือง 100,000 คนประชากรแฝง 40,000 คน รายได้ของเมืองมากกว่ารายจ่ายอยู่ 23,000/เดือน 

ภาพมุมสูงของเมืองและเป็นย่านใจกลางเมือง

ตำแหน่งบนแผนที่

ภาพถ่ายทางอากาศของเมือง

โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างคู่กับเมืองมายาวนาน

ย่านธุรกิจยามค่ำคืน

ที่ทำการของ AIG

ตึก AIG กลางคืน

ห้างเล็กๆที่ยืนคู่ระหว่างตึกระฟ้า

Casino ชื่อดังของเมือง

อาคารสำนักงานต่างๆ

บ้าน R$ กลางเมืองที่ยังสู้กับเรื่องราคาที่ดินไหวและไม่ยอมย้ายออกไป
ย่านชานเมือง

หมู่บ้านเล็กๆ


ชานเมืองที่เริ่มถูกตึกระฟ้ากินพื้นที่ๆเข้าไป
สวนที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของแก่ชาวเมือง Christchurch City

ศูนย์อาคาร SAMSUNG ที่จะมีตั้งอยู่ตามเมืองใหญ่ๆหรือเมืองที่มีศักยภาพสูง

การจราจรภายในเมือง

อาคารชุดที่อยู่อาศัย